750 tis. - 250 tis. př. n. l.

na našem území: Homo erectus

období: Paleoit

45 tis. - 12 tis př. n. l.
první známky člověka dnešního typu:
homo sapiens sapiens
období: doba kamenná

kolem 8000 př. n. l.
objevuje se první kultura spjatá s keramikou
období: doba kamenná

4400 - 2000 př. n. l.
nové objevy technologie:
(kolo, dobytek, měď apod.)
obdobi: doba kamenná

2000 - 800 př. n. l.
zpracovávání různých kovů (převážně bronzu)
období: doba bronzová

stále 2000 - 800 př. n. l.
nové "profese" (horník, hutník, obchodník...)
období: doba bronzová

800 - 450 př. n. l.
užití železa, kontakt s mořem, změna společnosti. Keltové
období: doba železná

450 př. n. l.
Na veškerých území Keltové.
Kmen Bójů = Česko dostalo název "Bohemia"
období: mladší doba źelezná

50 př. n. l. - 380 n. l.
Doba římská na území Česka Germánské kmeny Markomanů
období: pozdní doba železná

380 - 568 n. l.
Doba, kdy na českém území odchází
většina kmenů a přicházejí Hunové pod velením Attily
Českobylo součástí franské říše
období: stěhování národů

6. století a 7. století
Příchod Slovanů (dnešní obyvatelé Česka)
období: Časně slovanské období

623 n. l.
Slovani pod vedením Sáma vytvořili
první politický útvar -Sámovu Říši-
období: Časně slovanské období

805 n. l.
Snaha Karla Velikého se zmocnit Čech - neúspěch.
Povedlo se to až Pipinovi Italskému (jeho syn) v roce 806.
období: starší doba hradištní

počátek 9. století
Vznik Velké Moravy - první král Mojmír I.
Podle něho název rodu "Mojmírovci".
období: Velkomoravská říše

863 n. l.
Příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Vytvořili - hlaholici (písmo), staroslověnštinu.
Rozšířili tu samozřejmě křesťanství.
období: Velkomoravská říše

10. století
Okolo středu Česka (kde vládli Přemyslovci)
se začal vytvářet středověký stát
období: České knížectví

9. století
První kníže přemyslovců byl Bořivoj I.
Dal příkaz na postavení Pražského hradu.
období: České knížectví

konec 9.století
Spytihněv I dostavil Přažský hrad, přesídlil se tam.
Praha - centrem Českého rozšiřování.
období: České knížectví

začátek 10. století
Kníže Václav - rozšířil přemyslovskou moc,
podporoval křesťanství a udržoval
dobrá vztahy s Jindřichem I. Ptačníkem.
Byl zavražděn svým bratrem Boleslavem I.
období: České knížectví

935 - 999 n. l.
Vláda Boleslava I. a II.
Za jejich vlády mají Čechy velkou moc
období: České knížectví

kolem 970 n. l.
Vznikl první ženský benediktinský klášter
u baziliky sv. Jiří na Pražském hradě
období: České knížectví

995 n. l.
Vyvraždění Slavníkovců - připojeny
jižní čechy k přemyslovským državám
- Čechy plně sjednoceny.
období: České knížectví

1002 n. l.
Po smrti Boleslava II. byly Čechy
zranitelné. - Na trůnu Vladivoj
- Čechy se připojili do sv. říše římské
období: České knížectví

1002 - 1198 n. l.
Neustálé boje na území Čech.
- Kvůli nástupnictví.
období: České knížectví

1198 n. l.
České knížectví se stalo definitivně dědičným královstvím
období: poslední Přemyslovci

1212 n. l.
Zlatá Bula Sicilská - potvrzuje dědictví
českého krále - Vydal ji Fridrich II
Přemyslu Otakarovi II.
období: poslední Přemyslovci

12. století - 13. století
Probíhaly změny hospodářství a společenství.
- raný středověk -> vrcholný středověk
Vznikla také česká šlechta
období: poslední Přemyslovci

cca 1230 - 1272 n. l.
Václav I a Přemysl Otakar II vybudovali
rozsáhlé panství které zasahovalo do
Rakouska až k Jaderskému moři
období: Polední Přemyslovci

1278 - 1305 n. l.
Po Otakarově smrti v bitvě na Moravském poli,
se všechna získaná území rozpadla.
Jeho syn Václav II se tak spíše zaměřoval
na sever a západ, dokázal si podmanit
území přes čast Polska až k Balskému moři
období: poslední Přemyslovci

1310 - 1346 n. l.
Přemyslovci vymřeli po meči, vraždou Václava III.
Po něm na trůn nastoupil Jan Lucemburský
po čtyřletých bojích. Oženil se s Eliškou
Přemyslovnou, dcerou Václava II. Jan rozšíril
České království získaním Chebska a Horní Lužice
období: Lucemburkové

1346 - 1378 n. l.
Vláda Karla IV. - syn Jana Lucemburského
Taktéž císař Sv. říše římské
Praha se za jeho vlády výrazně rozkvětla
a byla povýšena na sídelní místo říše.
Karel založil: První univerzitu v Evropě, Nové Město
Pražské, Karlův most, začal výstavbu
Katedrály sv. Víta a nechal postavit Karlštejn.
Za jeho vlády byla čeština více používaná
období: Lucemburkové

1378 - 1419 n. l.
Vláda Václava IV. - syn Karla IV
Nevládl tak dobře jako jeho otec,
dostával zemi do různých sporů
období: Lucemburkové

1415 n. l.
Upálení mistra Jana Husa v Kostnici
- vedla k radikalizaci jeho obdivovatelů - husiti.
Započali občanskou válku pod velením Jana Žižky
období: Lucemburkové

1419 - 1437 n. l.
Vláda Zikmunda Lucemburského - syn Karla IV
Snaha potlačit husity - pěti křižáckými výpravami
- neúspěch. V bitvě u Lipan byli husité poraženi.
Ovšem v roce 1436 dohodou občanskou válku ukončili.
období: Lucemburkové

1437 - 1453 n. l.
Po smrti Albrechta Habsburského nastalo
v Česku mezivládí (neměli žádneho krále).
Až v roce 1452 byl Jiří z Poděbrad zvolen
zemským správcem - až do roku 1457
kdy byl zvolen králem.
období: Doba Poděbradova

1457 - 1471 n. l.
Vláda J. z Poděbrad - čelil odporu katolíku.
Papež Pavel II. vyhlásil roku 1466 křížovou výpravu
proti Čechám, v čele s Matyášem Korvínem.
- Česko-uherské války začaly, a Jiří se vzdal dynastických nároků.
Roku 1471 se na český trůn dostal Vladislav II. Jagellonský.
období: Jagellonci

1471 - 1526 n. l.
Vladislav II. se po smrti Matyáše
v roce 1490 stal i uherským králem.
Ovšem Jagellonci u nás moc dlouho
nevydrželi, po smrti Ludvíka (jediný
syn Vladislava) Jagellonci vymřeli.
období: Jagellonci

1526 - 1564 n. l.
Vláda Ferdinanda I. Habsburského.
Na Moravě se smířili s Habsburkama,
ale v Čechách pořád bojovali
o dosavadní práva a svobodu.
České stavy tak byly rozděleny,
hlavně kvůli náboženství
období: Habsburkové

1572 - 1611 n. l.
Vláda Rudolfa II.
Za jeho vlády se Praha
stala opět kulturním centrem říše.
Došlo k výreznému rozkvětu vědy a kultury.
Jeho vláda ovlivnila nejen
České země, ale i celou říši.
období: Habsburkové/Rudolf II

1611 - 1619/20 n. l.
Vláda Matyáše (bratr Rudolfa II) a F. Falckého
Za jejich vlády opět vzestoupilo
náboženství a obecně Čechy.
1618 - pražská defenestrace - zahájeno
české stavovské povstání a třicetiletá válka
1619 - Fridrich Falcký zvolen králem,
1620 - Bitva na Bílé hoře, české vojsko
poraženo - Fridrich Falcký utekl a přežil
období: Habsburkové/třicetiletá válka

1620 - 1637 n. l.
Vláda Ferdinand II.
1621 - poprava 27 českých pánů,
Ferdinand sice omilostnil některé účastníky
ale i tak jim sebral jejich majetek
- většina české šlechty a lidí emigrovali.
období: Habsburkové/třicetiletá válka

1618 - 1648 n. l.
Třicetiletá válka - z 2.6m obyvatel
v Čechách a na Moravě zbylo pouze
950 000 obyvatel v Čechách a 600 000 na Moravě.
Ve válce se proslavil vojevůdce Albrecht z Valdštejna.
Válka skončila Vestfálským mírem v roce 1648.
období: Habsburkové/třicetiletá válka

1637 - 1740 n. l.
po Ferdinandově smrti se na
českém trůnu vystřídaly: Ferdinand III, IV,
Leopold I a Karel VI.
období: Habsburkové

1740 - 1780 n. l.
Vláda Marie Terezie
Marie zavedla několik reforem - nejznámnější
jsou ale: povinná školní docházka,
zreformovala armádu, zrušila útrpné právo...
Byla ovšem nucena vzdát Prusku
většinu Slezska a Kladsko
období: Habsburkové

1780 - 1790 n. l.
Vláda Josefa II.
Josef II. pokračoval v reformách své matky.
Zrušil nevolnictví a zavel používání
němčiny uplně všude v českých zemích
období: Habsburkové

1792 - 1859 n. l.
po Smrti Josefa II. se na trůnu vystřídaly:
Leopold II, František I Rakouský
a Ferdinand I Dobrotivý.
1792 - Začalo Národní obrození
- vznik moderního českého národa a obnova češtiny.
období: Habsburkové/Národní obrození

1848 - 1916 n. l.
Vláda Františka Josefa I.
Proběhla industrializace a modernizace
českého území taktéž kultury.
Volební právo měli spíše bohatší lidé.
1907 - Volební právo měli všichni dospělí muži.
období: Habsburkové/vláda Františka J. I.

1914 - 1918 n. l.
první sv. válka
Habsburská monarchie se při válce rozpadla.
Válka rozputaná atentátem na
Ferdinada D´Esteho v Sarajevu.
Po válce vzniklo Československo, Polsko atd...
období: Československo

1918 n. l.
28. října 1918 vznik Československa
- první prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
Volební právo měli i pro ženy
období: Československo

1935 - 1945 n. l.
1935 - Edvard Beneš zvolen prezidentem.
1938 - Česko pod velením Nacistického Německa
- Protektorát Čechy a Morava.
1939 - 1945 druhá světová válka
- Vyvražďování Židů.
období: Okupace Němci

1945 - 1993 n. l.
1945 - Československo obnoveno - americkou
a sovětskou armádou s přispěním
vlastního československého odboje.
1948 - komunismus na našem území
1968 - pražské jaro (pokus režim demokratizovat)
1989 - sametová revoluce (komunismus svrhnut)
1993 - Československo rozděleno
na Českou a Slovenskou republiku!
- Václav Havel prvním prezidentem Česka
období: Československo

1993 - 2023 n. l.
1999 - Česko přijato do NATO
2004 - Česko vstoupilo do EU (Evropská unie)
2003 - prezidentem Václav Klaus
2013 - prezidentem Miloš Zeman
2023 - prezidentem Petr Pavel
období: Česká republika/součastnost